کشاورزی و باغداری
گلخانه
سوالات رایج
انتخاب محل مناسب نصب
  آبیاری سنتی
  آبیاری تحت فشار
بروشور

 
انتخاب محل مناسب نصب در آبیاری تحت فشار
آبیاری قطره ای و تیپ
 دستگاه بعد از سیستم فیلتراسیون تحت فشار نصب می شود.
آبیاری رولاین
دستگاه روی لوله اصلی آب که به رول وصل می شود نصب می گردد.
آبیاری سنتر
دستگاه زیر لوله اصلی که به سنتر متصل می شود نصب می گردد.
آبیاری کلاسیک
دستگاه بر روی لوله آب ورودی ، اصلی سیستم نصب می شود.
گلخانه
بعد از سیستم فیلتراسیون قبل از تانک کود نصب می شود
نکته: اگر دستگاه بعد از تانک کود نصب گردد تاثیر معکوس دارد.