تحقیقات

مکانیزم عملکرد سیستم مغناطیسی در کشاورزی

 

فایل تصویر 


تاثیر استفاده از آب دریا در شرایط مغناطیس و غیر مغناطیس بر جوانه زنی گیاه جو (06)

فایل پژوهش را دانلود کنید

بر طبق این پژوهش  سطوح مختلف شوری ( درصد اختلاط آب دریا ) بر شروع جوانه زنی، خاتمه جوانه زنی و تعـداد جوانـه هـا تاثیرگـذار بـوده اسـت .

جوانه زنی در گلدانهایی که با آب مغناطیس آبیاري شده اند زودتر از  گلدانهایی بوده است که با آب غیرمغناطیس آبیاري شده اند .

 همچنین در مورد تاثیر شوري و مغناطیس و غیر مغناطیس بودن آب آبیاري بر خاك میتوان بیان کرد موارد ذکر شده بـر EC   خاک در اعماق مختلف تاثیرگذار هستند .

نتایج نشان میدهد مغناطیس کردن آب شور  موجب کاهش شوري خاك نسبت به حالت غیرمغناطیس می شود .

 


نقش پتاسیم در گیاهان (04)

فایل پژوهش  را دانلود کنید
عنصر پتاسیم ، به عنوان کیفیت در گیاهان مطرح بوده و جزء عناصر ضروری به شمار می رود که بعد از ازت پر مصرفترین عنصر مورد نیاز گیاهان است . به دلایل مختلفی همچون ، نوع و میزان رس های خاک ، مقدار ماده آلی ، آبشویی و ... میزان پتاسیم قابل جذب در خاک برای رشد بهینه گیاهان کافی نمی باشد و نیاز به تامین پتاسیم برای تولید انبوه ضروری به نظر می رسد . مقدار متوسط پتاسیم پوسته خاک در حدود 2/3 درصد و عمده پتاسیم در 15 سانتی متری قشر سطحی خاک قرار گرفته است .
مهمترین علایم کمبود پتاسیم شامل کمبود رشد گیاه و یا زردی و سوختگی انتهایی در برگهای مسن ، کاهش استحکام ساقه گیاه ، حساسیت بیشتر نسبت به شوری و بیماریها ...


اثر آب مغناطیسی بر جوانه زنی و خصوصیات رشد اولیه بذر گوجه فرنگی(01)

فایل پژوهش را دانلود کنید
نتایج بدست آمده در این پژوهش نشان می دهد که استفاده از آب مغناطیسی می تواند نقش موثري در انواع شاخص هاي جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه گوجه فرنگی داشته باشد. در هر دو رقم مورد استفاده گیاهان آبیاري شده با آب مغناطیسی در مقایسه با شاهد سرعت جوانه زنی بالاتري نشان دادند. گیاهچه هاي اولیه نیز داراي میزان کلروفیل و سبزینگی بهتري بودند. همچنین طول برگ و وزن تر و خشک اندام هوایی گیاهان تحت آبیاري مغناطیسی نسبت به گیاهان شاهد بطور قابل ملاحظه اي با گیاهان شاهد تفاوت نشان دادند. البته این پژوهش می تواند زمینه تحقیقات تکمیلی با انواع مختلف گیاه و حتی در شرایط مناسب و نا مناسب آبی و خاکی در مزرعه باشد.


بررسی اثر تنش خشکی و کاربرد آب مغناطیسی بر عملکرد و اجزاي عملکرد ماش (03)

فایل پژوهش را دانلود کنید
نتایج پژوهش حاضر به وضوح نشان میدهد که تنش خشکی موجب کاهش عملکرد و اجزاي عملکرد ماش گردید، با این وجود آبیاري با آب مغناطیسی از طریق بهبود شرایط رشد گیاه باعث افزایش عملکرد و اجزاي عملکرد ماش تحت هر دو شرایط عدم و وجود تنش خشکی شد. بنابراین میتوان پیشنهاد نمود که میتوان از آب مغناطیسی بعنوان روشی ساده، سالم و کاربردي در بهبود رشد و عملکرد ماش نه تنها در شرایط تنش خشکی بلکه در مواقعی که تنش نیز وجود ندارد استفاده نمود.


اثر آب مغناطيسي بر روي برخي از خواص بتن تازه و سخت شده(05)

فایل پژوهش  را دانلود کنید

1- استفاده ازآب آهك مغناطيسي تقريباً باعث كاهش رواني نسبت به حالت استفاده از آب معمولي مغناطيسي مي شود و نيز استفاده از آب سيمان مغناطيسي رواني را نسبت به حالت آب معمولي مغناطيسي افزايش مي دهد.
2 - بدليل افزايش همزمان رواني ومقاومت فشاري، دستگاه AC براي ساخت بتن مناسب به نظرمي رسد.
3 -  با زياد شدن زمان چرخش آب در دستگاه فرآوري مغناطيسي از ميزان بهينه آن ، آب مغناطيسي تاثير منفي روي رواني و مقاومت فشاري مي گذارد وبراي آبهاي با املاح مختلف و دستگاههاي با مشخصات متفاوت زمان چرخش بهينه بايد مشخص گردد.
4 - نتايج زمان گيرش نشان مي دهند كه استفاده از دستگاه AC براي فرآوري آب خميرسيمان ، موجب تسريع در شكل يافتن كريستالها در خمير سيمان و كوتاه شدن مدتزمان سخت شدن آن مي شود.


آبیاری با آب مغناطیسی به عنوان روش جدیدی در افزایش بهره وری کشاورزی (08)

فایل پژوهش  را دانلود کنید 

در زمینه تاثیر میدان مغناطیسی بر روی کاهش رسوبات کربنات کلسیم تحقیقات زیادی توسط صورت گرفته است ( کویی و همکاران 2000 ، کوب و همکاران 2001 ، و پوهار و کنز 2005 ، گابریلی و همکاران 2001 ، علیمی و همکاران 2009 )که نتیجه آنها نشان دهنده تاثیر میدان مغناطیسی بر کاهش رسوب کربنات کلسیم می باشد .


اثر آب شور مغناطیسی شده بر نفوذپذیري و هدایت الکتریکی بافتهاي مختلف خاك(02)

فایل پژوهش را دانلود کنید

بر طبق نتایج این پژوهش، اثر مغناطیس بر نفوذپذیري خاكها میتواند اثر مطلوبی مانند کاهش رواناب و تبخیر داشته باشد. با افزایش مقدار نفوذپذیري خاك در اثر استفاده از آب مغناطیسی، نفوذ عمقی و همچنین تبخیر خاك کاهش یافته که منجر به افزایش راندمان آبیاري خواهد شد .
سیستم مغناطیسی به دلیل اینکه باعث آسانی نفوذ آب در خاك می شود، با استفاده کامل و سریع آن از جانب گیاه، باعث کاهش مصرف آب گیاه خواهد شد. همچنین استفاده از آب مغناطیسی باعث کاهش معنی دار شوري خاك در عمقهاي مختلف شده است. استفاده از آب مغناطیسی در خاكهاي داراي بافت سنگین جهت بهبود ظرفیت نفوذپذیري خاك، توصیه میشود. در ضمن آبهاي با کیفیت پایین که باعث تورم، پراکندگی ذرات و در نتیجه کاهش نف وذپذیري و ماندابی شدن اراضی میشوند را میتوان با استفاده از آب مغناطیسی اصلاح نمود.