لطفا موضوع گالری را انتخاب نمایید:

تصاویر بازدید از مزرعه مهندس غفاری
تراکت کشاورزی
تراکت خانگی ، صنعتی
نقشه صنعتی
تصاویر نصب کشاورزی
رزومه صنعتی
تصاویر نصب دستگاه کشاورزی

 

 این بازدید با هدف آشنایی كشاورزان با مزایا و كاربرد دستگاه الكترو مغناطیس در تاریخ 92/07/07 از مزرعه مهندس غفاری كه از كشاورزان پیشرو منطقه ملارد هستند و از سال 89 از این دستگاه استفاده می كند صورت پذیرفته است .
 در این بازدید كارشناسان شركت مبتكران صبا پارسیان به همراه جمعی از اعضای مجمع خبرگان كشاورزی ، اعضای صنف كارهای كشاورزی ، كارشناسان جهاد و كشاورزان پیشرو شهر ری حضور داشتند كه به ارزیابی و مشاهده عملكرد دستگاه الكترو مغناطیس پرداختند.
تصاویر بازدید در بخش گالری تصاویر موجود است.